تیم اجرایی

همکاران اجرایی

ما اعتقاد داریم یادگیری وآموزش درست و اصولی توسط دانش آموز، وقتی اتفاق می افتد که معلمان، مربیان و کارکنان مدرسه تلاش کنند تا مدرسه محیطی باشد که بتواند این باور را در دانش آموزان ایجاد کند که با یادگیری علم روز و بالارفتن معلومات آنها، موفقیت در همه ابعاد زندگی میسر خواهد شد.

سعید عسکری

مدیر مدرسه

کاظم محمودنژاد

معاون پرورشی

رفیع شیری

معاون اجرایی

اپلیکیشن مدرسه را دانلود کنید (: