اهداف مدرسه

مدرسه

اهداف اصلی ما برابر با اساس نامه دو مجموعه مزبور عبارت است از شناسایی و پرورش استعدادهای درخشان در سطوح مختلف تحصیلی و شناسایی، جذب، پرورش، حمایت و هدایت دانش آموزان و نوجوانان با استعداد کشور و اعتلای سطح علمی آنان از طریق تشکّل بخشیدن به آن ها درقالب گروه های پژوهشی و علمی است.

اهداف مدرسه

زندگی کوتاه است
جسارت اجرایی کردن ایده هایت راداشته باش

اپلیکیشن مدرسه را دانلود کنید (: